Викладацький склад

Соціальна Робота

Комарницька Інна Володимирівна

Посада: викладач, циклової комісії «Соціальна робота».


Громадянство: Україна


Спеціальність, кваліфікація: «Філософія». Філософ. Викладач філософії.

«Психологія». Магістр з психології, викладач вищих навчальних закладів.


Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1988 р.

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2017 р.

 

 

Наукові інтереси: умови та шляхи формування особистості, відповідальної за результати своєї діяльності, за збереження життя, природи, культури; збереження і зміцнення психічного здоров’я підлітків.

 

Навчальні дисципліни, які викладає:Філософія

Загальна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

e-mail vk-nau@ukr.net

 

Основні наукові праці

Вербицька П.М., Комарницька І.В. Психологічний тренінг як засіб виховання студентів коледжу в дусі толерантності./ Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16–17 жовтня 2020 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. 180 с. – С. 50-54.

Вербицька П.М., Комарницька І.В. Технології виховання толерантності студентської молоді в умовах цифровізації освітнього простору. Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Педагогічні та психологічні науки / За заг. ред. А.М. Старєвої. Випуск V. Миколаїв: ММIРЛ ЗВО Університету «Україна», 2021. 255 с. – С. 48-57.

Комарницька Інна Організація дистанційного навчання з дисципліни «Філософія» в умовах війни. Збірник наукових праць «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (ISSN 2786-5495 online) № 2,  2023. 450 с. – С. 241-246.

Методичні праці

Методична розробка для проведення заліку з дисципліни «Філософія». Уклад. І.В.Комарницька – Васильків: ВСП «ВФК НАУ», 2020. – 16 с.

Плани семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Уклад. І.В. Комарницька – Васильків: ВСП «ВФК НАУ», 2021. – 25 с.

Тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Уклад. І.В.Комарницька – Васильків: ВСП «ВФК НАУ», 2021. – 40 с.

Плани семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад. І.В. Комарницька – Васильків: ВСП «ВФК НАУ», 2022. – 18 с.

Тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад. І.В. Комарницька – Васильків: ВСП «ВФК НАУ», 2022. – 30 с.

Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічної роботи з акцентуаціями характеру підлітків (за результатами дослідження студентів першого курсу коледжу). Уклад. І.В.Комарницька – Васильків: ВСП «ВФК НАУ», 2023. – 25 с. 

Стажування: 

2022 р. – за напрямом професійної діяльності на базі кафедри філософії Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ (довідка № 03.02/0337 від 15.02.2022) (60 годин)

Підвищення кваліфікації

Сертифікат участі в практичному тренінгу «Inclusive education environment: perspectives and the best practices» (4 години), Васильків, Україна, 24 лютого 2020.

Сертифікат «Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх». Prometheus, 22.11.2020.

Сертифікат «Практична соціологія для професіоналів медіа» (30 годин). Prometheus, 28.11.2020;

Сертифікат «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (80 годин). Prometheus, 19.08.2021.

Сертифікат «Базова психологічна допомога в умовах війни». Prometheus, 09.02.2023.

Сертифікат «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 годин), Prometheus, 16.03.2023. 

Сертифікат «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти. Базовий рівень» (30 годин). ТОВ «Академія цифрового розвитку», 16.10.22.

Сертифікат участі в роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дистанційна освіта: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (м. Київ, 8 год.). 30.11.2022.

Сертифікат «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій» (30 годин). Освітній хаб міста Києва, 23.12. 2023.

 

 

САНЖАРОВЕЦЬ Валентина Миколаївна

Посадавикладач, циклової комісії соціальної роботи.

ГромадянствоУкраїна

Спеціальність, кваліфікація«Соціальний педагог», викладач соціально-гуманітарних дисциплін І-ІV рівнів акредитації.

Освіта: 2007 році закінчила Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди

 Науковий ступінькандидат філософських наук.

Спеціальність09.00.03 – соціальна філософія, філософія історії.

Вчене звання

Наукові інтересистановлення та розвиток соціальної роботи, соціальна робота в територіальній громаді, молодіжна політика, роль молоді в побудові демократичного суспільства, філософія. 

 

Навчальні дисципліни, які викладаєФілософія

Соціальна робота з окремими групами клієнтів

Основи соціальної педагогіки

e-mail vk-nau@ukr.net

Основні наукові праці

1.                  В. Санжаровець. Підготовка фахівців соціальної сфери для роботи в аеропортах. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб.наук.пр.-К.: Національний авіаційний університет, 2016. – Вип.2 (9). – 188 с.

2.                  В. Санжаровець. Особливості педагогічних методів соціальної роботи з військово-службовцями. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб.наук.пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – Вип.2 (11). – 192 с.

3.                  В. Санжаровець, Т. Петренко. Сучасні технології у підготовці фахівців соціальної сфери. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб.наук.пр.-К.: Національний авіаційний університет, 2018. – Вип.2 (13). – 38 с.

4.                  В. Санжаровець, Т. Петренко. Розвиток емоційного інтелекту у майбутніх соціальних працівників для роботи в авіаційній галузі. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2019.–Вип. 2(15). – 164 с.

5.                  Ganna Koval, Valentina Sanzharovets, Yulia Shatylo. Social Works in Certain Areas of Donetsk аnd Lugansk Regions. III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020. Atlantis Press. Advances in Economics, Business and Management Research, 129, Рр. 361–369.

6.                  В. Санжаровець, Шатило Ю.П. Психологічні особливості розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у майбутніх соціальних працівників. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 10 (55). 151 с.

7.                  Valentina Sanzharovets, Tetyana Petrenko, Iveta Mietule, Larysa Platash and Liubov Kostyk. Use of Innovative Technologies in Training of Future Social Workers. Web of Conferences. Volume 100 (2021). IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021.

8.                  В. Санжаровець, Т. Петренко, І. Прожога. Виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2021.–Вип. 18. – 169 с.

 

 

Монографії

1. Комунікативна соціалізація студентів.   Колективна монографія. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. К.: Талком, 2020. – 260 с. – (Серія «Гуманітарний дискурс суспільства ризику»).

2. Аспекти інклюзивного навчання дітей та молоді з особливими потребами в освітніх закладах.         Колективна монографія. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020.- 572с.

3. Виховання толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх соціальних працівників. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія у 2 частинах / за ред. С.П.Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці: «Технодрук», 2021. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні. 350 с.

Методичні праці

1. Система служб соціальної роботи.      Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». – К.: НАУ, 2016. – 56 с.

2. Соціальна робота з різними групами клієнтів. Методичні рекомендації. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». – К.: НАУ, 2018. – 56 с.

3. Соціальна робота у сфері зайнятості   Методичні рекомендації. Соціальна робота у сфері зайнятості:прак- тикум. – К: НАУ, 2020. – 75 с.

 

Підвищення кваліфікації:

 

2017 р.- за напрямом професійної діяльності “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Social Work) / «Інноваційні методи та технології навчання: новітнє в європейській освітній практиці» (соціальна робота) на базі Вищої лінгвістичної школи в Ченстахові / Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie та отримала відповідний сертифікат. (180 годин).

24-25 вересня 2020 року «Innovative Technologies In Social Work» (75 годин)

16-17 березня 2021 року «Ефективне управління освітнім процесом» Програма підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи (16 годин) Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

20 січня по 20 квітня 2021 року «International scientihic and pedagogical internship» (обсягом 180 годин), Україна-Узбекистан-Латвія.

05 серпня 2021 року Онлайн-семінар з підготовки працівників, відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи закладів ФПО (30 годин). Державна установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

25 листопада 2021 року ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» (30 годин) Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»»

05 вересня по 18 вересня 2022 року “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти”. (30 годин). ТОВ “Академія цифрового розвитку”.

13 вересня по 21 жовтня 2022 року has succesfully participated in v international scientific congress “SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022” and completed international scientific and pedagogical internship 180 hours (6.0 ects credits).

Твое майбутнє починається тут

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” – це сучасний і престижний навчальний заклад, який навчає студентів як з технічних спеціальностей, так і з гуманітарнихУ коледжі НАУ є 7 різних спеціальностей. Працюють у нашому навчальному закладі тільки кваліфіковані педагоги, з величезним досвідом. Вступити до нашого коледжу можливо після дев’ятого класу або одинадцятого класу.

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” | ВСП ВФК НАУ – Офіційний сайт © 2023. Всі права захищено.